Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów

877

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że jak co roku uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta. 

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XLIII/338/22 Rady Gminy Pilchowice 
z dnia 26 maja 2022r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice. 

Wnioski wypisane przez rodzica lub opiekuna prawnego można składać:
osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice – w biurze podawczym,
lub wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)
w terminie od 24 czerwca 2022 roku do 10 lipca 2022 roku według wzoru stanowiącego załącznik do w/w uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy
w Pilchowicach – Mirelą Wiciok tel. 32 235 64 75.