Informacja o ofercie

990

Informacja

Uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 22.03.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 22.03.2019 r. Nr L.dz. 2944) złożonej przez LKS „Naprzód” Żernica,  na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: organizacje pozarządowe / informacje), na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

Data umieszczenia: 22.02.2019 r.
Nazwa oferenta: LKS „Naprzód” Żernica
Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: Organizacja żernickiej drużyny futsalu
Termin realizacji zadania: 01.04.2019 r. – 31.05.2019 r.
Wysokość dofinansowania: 1 500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 29.03.2019 r.

Załącznik
BIP