Wybory do Rady Śląskiej Izby Rolniczej

1538


Śląska Izba Rolnicza
informuje, że
28 lipca 2019 r.

odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

Zasady wyborów:

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego i właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.Członkami samorządu rolniczego są także osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się – jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.Kandydat, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: Zgłoszenie kandydata, listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata, pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oraz zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce:

  „WYBORY DO IZB ROLNICZYCH”
  Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. na adres:
  Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.

 4. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

  IZBA ROLNICZA – TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW

  ……………………………………………………………………………..

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej
można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów:
Katowice 32 258 – 04 – 45,
Częstochowa 34 368 – 15 – 12,