Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

400

Wójt Gminy Pilchowice uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie 30.08.2022 r. (Nr  RPW/11822/2022) przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

Data umieszczenia: 30.08.2022 r.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
Rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
Tytuł zadania publicznego: „EKO i ŚLĄSKIE” – eco-warsztaty rękodzielnicze nawiązujące do tradycji i kultury regionu
Termin realizacji zadania: 10.09.2022 r. – 30.09.2022 r.
Wysokość dofinansowania: 1 500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 06.09.2022 r.

Załącznik: oferta