Program Bezpieczna i Przyjazna szkoła na lata 2014-2016

909

Projekt „ Narkotyki – nie dziękuję!”

Okres realizacji: 01.10.2016r. – 30.12.2016r.

Wartość projektu: 12 820,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 256,00 zł

Wkład własny: 2 564,00 zł

Cel szczegółowy „Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu”.

Projekt był skierowany do młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Pilchowicach oraz z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy a także do nauczycieli, wychowawców i rodziców.

W przypadku działań kierowanych do młodzieży celami było:

  • podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień,
  • uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia,
  • edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków,
  • wykształcenie w młodzieży postawy asertywnej (umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek),
  • szerzenie wiedzy nt. negatywnych skutków zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych.

Powyższe cele realizowane zostały dzięki:

  • zorganizowaniu warsztatów z elementami teorii (praca w grupach) przez trenerów zajmujących się problemami przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom,
  • przeprowadzaniu pogadanek podczas lekcji wychowawczych, nt. zagrożeń używania substancji psychoaktywnych, z wykorzystaniem filmów poruszających problem uzależnień.

Zajęcia w otoczeniu własnej klasy, pozwoliły poznać zdanie i pogląd rówieśników nt. narkotyków. Warsztaty połączone z praktyką (psychodramy) utwierdziły młodzież w przekonaniu o istotnym znaczeniu postawy asertywnej w stosunku do osób namawiających do spróbowania tego typu używek.

Dyskusje po zajęciach i wymiana poglądów nt. negatywnych skutków kontaktu z substancjami psychoaktywnymi są dowodem na to, iż zajęcia z trenerem były nie tylko ciekawe, ale i owocne.

Z kolei wykłady zorganizowane w gimnazjach w Zespole Szkół w Pilchowicach oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy, adresowane do: wychowawców, nauczycieli, pedagogów i rodziców były doskonałą okazją do poznania wiedzy nt. atrybutów niezbędnych do zażywania substancji psychoaktywnych oraz do kształtowania właściwego stosunku do osób uzależnionych, naświetlenia złożoności problemu i zasygnalizowania czujności w obserwacji wychowanków. Nauczyciele i rodzice poszerzyli wiedzę nt. niebezpieczeństw, zagrożeń i skutków zażywania narkotyków i dopalaczy, a także uzyskali informacje w jaki sposób reagować przy pierwszych symptomach wskazujących na zażywanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Trener udzielał wskazówek, gdzie szukać pomocy w sytuacji zaistnienia problemu.

Dodatkowo w celu zwiększenia wiedzy i zgłębienia problematyki uzależnień doposażono biblioteki w poradniki i literaturę fachową nt. uzależnień.


Projekt „Na nudę najlepszy jest ruch”

Okres realizacji: 01.10.2016r. – 30.12.2016r.

Wartość projektu: 22 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 18 320,00 zł

Wkład własny: 4 580,00 zł

Projekt kierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pilchowice.  Składał się z dwóch działań:

Pierwszym działaniem był zakup różnorodnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego, który posłuży do realizacji licznych rozgrywek sportowych, gier i zabaw a także zostanie wykorzystany w czasie zajęć gimnastycznych.

Drugim działaniem było zorganizowanie „Dnia Cyklisty”, które podzielone zostało na dwa poddziałania: pierwsze miało charakter edukacyjny – polegało na zajęciach teoretycznych i praktycznych z zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Prowadzone pod bacznym okiem funkcjonariuszy Policji z Wydziału Ruchu Drogowego z wykorzystaniem wynajętej na ten cel makiety miasteczka drogowego (sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, przejazdy kolejowe). Przeprowadzenie wyżej opisanych zajęć edukacyjnych z przećwiczeniem jazdy na udostępnionych rowerach, było niezwykle istotne z punktu widzenia popularyzacji jazdy rowerowej jako formy spędzania wolnego czasu, a rozdane podczas „Dnia Cyklisty” materiały odblaskowe przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Ww. przedsięwzięcie przyczyniło się do wzrostu wiedzy dzieci nt. zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym i zapoznania się ze znakami drogowymi i w następstwie do zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Wszystkie działania przyczyniły się do kreowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci.