Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

1296

W związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zobowiązuje się właścicieli gruntów o powierzchni powyżej 3500 m2, które na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, spowodowały zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznej czynnej, do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik 1)

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6,
44-145 Pilchowice lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu w terminie
do 01.02.2021 r.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu: 32/332-71-57.

Załącznik 1 – oświadczenie