Leśna Kraina Górnego Śląska

991

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. Aktualnie trwają rozmowy nad wprowadzeniem wielofunduszowości dla LGD w okresie programowania na lata 2021 – 2027. Formuła ta pozwoliła by na realizowanie projektów za pośrednictwem LGD nie tylko ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jak dotychczas, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) . Realizacja Polityki Spójności finansowanej z EFRR oraz EFS  przez Lokalne Grupy Działania wiąże się z dostępem do dodatkowych środków, umożliwi więc dofinansowanie większej liczby projektów przygotowanych przez podmioty z obszaru LGD tj.: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.  W związku z powyższym prosimy aby włączyli się Państwo do badania, które będzie podstawą do sformułowania informacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Śląskiego dot. typów działań, które chcielibyśmy realizować z Regionalnego Programu Operacyjnego w przyszłej perspektywie finansowej.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety przez osobę/osoby posiadające wiedzę na temat działań i potrzeb gminy. Ankieta posłuży diagnozie potrzeb i jest anonimowa. Zakres pytań częściowo pokrywa się z ankietą dla mieszkańców, nie ma potrzeby wypełniania dodatkowo ankiety dla mieszkańców.  Ankieta będzie aktywna do 20 stycznia 2021 r., prosimy o wypełnienie jej w terminie.

Link do ankiety dla ekspertów:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ddcfe444&&b=b10c69da7&&c=22554ec2