Dodatek na węgiel, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy

4470

Wnioski o dodatek na węgiel, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy można składać w Pilchowicach
w Sali przy ul. Damrota 5 (przy targowisku).

Punkt przyjmowania wniosków czynny:

 • we wtorki, środy w godz. od 7.30 do 15.30
 • oraz czwartki w godz. od 7.30 do 17.30.

3 listopada br. wprowadzono zmiany w ustawie o dodatku węglowym:

„art. 2 ust 3a W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

ust 3b W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

ust. 3c „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie
przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.”

Skorzystanie z wyżej wymienionej zmiany wymaga złożenia wniosku
do 30 listopada 2022 r.

4 listopada br. wprowadzono również zmianę w powyższym zakresie dotyczącą dodatku do innych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej, gaz LPG) poprzez zmianę ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ponadto tą ustawą wprowadzono następującą zmianę:

„Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w ust. 1.”

Skorzystanie z wyżej wymienionej zmiany wymaga złożenia wniosku
do 30 listopada 2022 r.

Informacja w godzinach pracy Urzędu Gminy Pilchowice pod numerem telefonu:
537-258-788, 697-158-697UWAGA

Informujemy, że wnioski o dodatek na węgiel, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy wysyłane drogą elektroniczną należy opatrzyć podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisać za pomocą platformy ePUAP.

Proszę zwrócić uwagę, że przy wysyłce wniosku należy podpisać pismo przewodnie
oraz wniosek stanowiący załącznik do pisma.

Podpisanie wniosku z wykorzystaniem profilu zaufanego  jest możliwe na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dodatek na węgiel, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pilchowice z siedzibą przy ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, reprezentowana przez Wójta. Tel. 32 235-65-21, e-mail: ug@pilchowice.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: nowator@nowator.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego, ustalania jego wysokości i wypłacania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 05. 08. 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o dodatek węglowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku i przyznania dodatku.
  Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i ewentualnej wypłaty dodatku węglowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa powyżej, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wymagany przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora, t.j. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Pani/Pana sprawy.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy usług informatycznych, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych). Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 7. Osobie której dane dotyczą przysługuje (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w RODO) prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.