Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi BEZ ZMIAN

859

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnęliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Pilchowice. Usługi te nadal świadczyć będzie firma PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szybowej 44. Umowa usług została zawarta na lata 2024-2025, a co najważniejsze, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie.

Przypominamy, iż stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:

 • 36,00 zł miesięcznie – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 35,00 zł miesięcznie – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a wytworzone bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku,
 • 108,00 zł miesięcznie – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wnoszenie opłat nie wymaga składania przez mieszkańców żadnych dodatkowych dokumentów.


Odbiór odpadów komunalnych

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymał indywidualny rachunek bankowy, na który należy bez wezwania uiszczać opłatę za wywóz śmieci.

Przypominamy, że zadeklarowane opłaty należy wpłacać z następującą częstotliwością:

 • za I kwartał do dnia 20 marca danego roku,
 • za II kwartał do dnia 20 czerwca danego roku,
 • za III kwartał do dnia 20 września danego roku,
 • za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

Jeżeli zmianie ulegną dane ujęte w deklaracji już złożonej należy o tym poinformować Urząd Gminy w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany.

Urząd Gminy Pilchowice informuje o wdrożeniu elektronicznej ewidencji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK, który zlokalizowany jest w Knurowie przy ul. Szybowej 44.

Wprowadzamy kartę dla mieszkańców Gminy Pilchowice, uprawniająca właściciela nieruchomości zamieszkałej do korzystania z PSZOK-a.

Kartę będzie mógł otrzymać:

 • właściciel nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, który złożył deklarację
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • właściciel lokalu w zabudowie wielorodzinnej – po przedstawieniu zaświadczenia od zarządcy nieruchomości potwierdzającego zamieszkiwanie w danym lokalu i objęciu lokalu opłatą.

Indywidualna karta będzie przypisana do danej deklaracji.

Oddający odpady nie będą już musieli przy każdej wizycie wypełniać papierowego potwierdzenia przekazania odpadu, lecz muszą okazać kartę PSZOK.

Karty PSZOK można odebrać w pokoju nr 11 (I piętro) Urzędu Gminy w Pilchowicach w Referacie Ochrony Środowiska od dnia 2 stycznia 2024r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmie odpadów bez okazania karty PSZOK.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska (nr. tel. 32 332 71 57).