Ważne zmiany w 500+

754
Ważne zmiany w 500+
Ważne zmiany w 500+

Od 2022 roku rodziców, którzy korzystają ze wsparcia z rządowego programu 500+, czekają duże zmiany. Wprawdzie jego podstawowe założenia zostaną takie same jak dotąd – świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko w wieku do 18 lat i będzie niezależne od kryterium dochodowego, ale to w ZUS, a nie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach będą załatwiać związane z tym formalności. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach będzie wypłacać świadczenia wychowawcze do 31 maja 2022 r. na podstawie wniosków złożonych do 31.12.2021r., natomiast

od 01.01.2022r. formalności związane ze świadczeniami załatwia ZUS.

Wniosek o 500+ na nowonarodzone dziecko w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS zacznie już wypłacać na bieżąco przyznane przez siebie wsparcia. – To oznacza, że np. rodzice, których dzieci przyjdą na świat po 1 stycznia 2022 r., będą składać wniosek do ZUS, choć będzie jeszcze trwał okres świadczeniowy obsługiwany przez jednostki samorządu. Podobnie będzie w przypadku tych osób, które z różnych powodów nie zgłoszą się po świadczenie do ośrodka pomocy społecznej do końca grudnia br. 

Wniosek o 500+ na 2022 r.

Jednocześnie od 1 lutego 2022 roku ZUS zaczyna przyjmować wnioski od wszystkich rodziców na okres świadczeniowy 2022/2023 i będzie wypłacał świadczenie.

Wnioski o 500+ tylko przez internet

Wniosek i załączniki do wniosku są składane wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  1. profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „profilem informacyjnym”;
  2. systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  3. systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wskazać inne niż określone w ustawie systemy teleinformatyczne, za pomocą których mogą być składane wnioski i załączniki do wniosku.