Warunki dofinansowania sportu

977

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 07 grudnia 2018 do 14 grudnia 2018 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku, w tym:

  • Przewidywana pula środków na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu (przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych) wynosi 145 000 zł.
  • Przewidywana pula środków na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 80 000 zł.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

  • posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,
  • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
  • posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny/-ne wniosek/-ki w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 4 / w terminie od 07 grudnia 2018 do 14 grudnia 2018 roku.

Dokumenty do pobrania