Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

264

Wójt Gminy Pilchowice uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 29.08.2023 r. (Nr RPW/8517/2023) złożonej przez Górnośląskie Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych Silesia Traktor, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

  • data umieszczenia: 29.08.2023 r.
  • nazwa oferenta: Górnośląskie Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych Silesia Traktor
  • rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
  • tytuł zadania publicznego: Pokaz zabytkowych maszyn rolniczych
  • termin realizacji zadania: 06.09.2023 – 22.09.2023 r.
  • wysokość dofinansowania: 2000 zł
  • Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 05.09.2023 r.

Załączniki:

01 Informacja o celowości – Silesia Traktor.pdf [ ] 200 Kb 29.08.2023 15:04
02 SilesiaTraktor 19a – oferta.pdf [ ] 647 Kb 29.08.2023 14:11