Udogodnienia

1242

Seniorzy, emeryci i renciści mają prawo do licznych udogodnień – poniżej znajdują się informacje dotyczące ulg w komunikacji KZK GOPPKPPKS, informacje o zniżce na abonament radiowo-telewizyjny oraz na paszport. Pamiętajmy, że ulgi dostępne są również w większości instytucji kulturalnych (muzea, kina, teatry), w niektórych kawiarniach, aptekach i większych marketach.

Emeryci i renciści, którzy nie posiadają rachunku bankowego mają możliwość założenia w Bankach Spółdzielczych dedykowanego konta za 1 zł.

więcej informacji na stronie internetowej ZUS w tym miejscu.

TAŃSZE PODRÓŻE:

KZK GOP (na terenie gminy linie 59, 159 i 236):

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są
:

 • osoby, które ukończyły 70. rok życia, tj. od dnia 70. urodzin;
 • dzieci do 4. roku życia;
 • dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym;
 • inwalidzi wojenni, wojskowi;
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby niewidome i ociemniałe oraz opiekunowie tych osób – tylko w przypadku gdy towarzyszą im w podróży (uprawnienie dotyczy tylko 1 osoby będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej);
 • umundurowani funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej oraz straży miejskiej.

Przejazdy ulgowe (50%):

 • dzieci od lat 4 do 10;
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21. rok życia;
 • studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. Uprawnienie nie dotyczy uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przejazdu ulgowego jest legitymacja studencka, wydana przez uczelnię mającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Legitymacje ISCI nie są honorowane;
 • emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia;
 • kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia;
 • renciści pobierający rentę inwalidzką (w tym socjalną), nie pozostający w stosunku pracy. W przypadku rent rodzinnych ulga przysługuje wyłącznie osobom mającym orzeczoną całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy oraz wdowom/wdowcom, którzy ukończyli 50. rok życia;
 • sędziowie w stanie spoczynku i prokuratorzy w stanie spoczynku (po ukończeniu 60. roku życia) oraz współmałżonkowie (po ukończeniu 50. roku życia), którzy pobierają uposażenie rodzinne po zmarłych sędziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w stanie spoczynku.

Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych i ulg muszą posiadać wymagane w taryfie dokumenty, które należy każdorazowo okazywać podczas kontroli w pojazdach.
(Więcej informacji na stronie KZK GOP: ulgi KZK GOP)

Tańsze podróże emerytów – PKP i PKS
Seniorzy mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga ta nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity. Pamiętaj jednak, że przejazd „tam” i „z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.
Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie emerytów, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Karta seniora
Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wykupić Kartę Seniora, która upoważnia do 50-procentowej ulgi przy nabywaniu biletów na przejazd w klasie 1 lub 2 w pociągach uruchamianych przez PKP InterCity (m.in. w pociągach TLK, EIC, EC). Karta kosztuje 150 zł i można ją nabyć w kasach PKP InterCity. Jest imienna, ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku. Zakup karty powinny rozważyć zwłaszcza osoby, które sporo podróżują.

REGIOkarta Senior
To propozycja Przewozów Regionalnych dla osób, które ukończyły 60 lat. Uprawnia ona do zakupu wszystkich rodzajów biletów tańszych nawet o 30 procent na pociągi czterech przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych, Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich oraz Kolei Wielkopolskich. Kartę można kupić za 49 zł w kasach biletowych Przewozów Regionalnych albo zamówić przez Internet (www.i-pr.pl.).

Podróżowanie z I grupą inwalidzką
Inwalidzi I grupy oraz osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do 49-procentowej zniżki na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej, a także do 37-procentowej ulgi na bilety jednorazowe w pozostałych pociągach PKP oraz autobusach PKS. Prawo do ulg przysługuje na podstawie jednego z dokumentów, między innymi wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypisu z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ, które okazuje się wraz z dowodem osobistym.
Osobom niewidomym, uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje ulga do 93 procent na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej. W pozostałych pociągach oraz autobusach należy się zniżka w wysokości 51 procent.

ZNIŻKA NA PASZPORT
Zwykłe wyrobienie paszportu kosztuje 140 zł. Ale jeśli jesteś emerytem, rencistą, osobą niepełnosprawną (albo ich współmałżonkiem pozostającym na ich utrzymaniu), zapłacisz o połowę mniej – 70 zł. Zaś po ukończeniu 70 lat wyrobienie paszportu jest zupełnie za darmo!

ULGI ZA ABONAMENT RADIOWO-TELEWIZYJNY
Uprawnione do ulgi abonamentowej są osoby, które:

 • skończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury (nie wchodzą w te uprawnienia np. renty rodzinne), ale jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obecnie to 1760,84 zł brutto;
 • spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tzn. dochód na członka rodziny nie może przekraczać 539 zł, a w przypadku, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, limit wynosi 623 zł;
 • mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej;
 • są bezrobotne;
 • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;
 • są zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
 • są całkowicie niezdolne do pracy;
 • mają znaczny stopnień niepełnosprawności;
 • są trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • ukończyły 75 lat;
 • otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną;
 • są niesłyszące, niewidome, inwalidami wojennymi i wojskowi;
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi i wojskowymi;
 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi i wojskowymi;
 • represjonowane oraz rodziny pozostałe po nich;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Aby nie płacić abonamentu, trzeba na poczcie wypełnić wniosek o zwolnienie z opłat oraz mieć dokument potwierdzający nasze uprawnienie do zwolnienia z opłat. Przestajemy płacić od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Źródło: www.seniorzy.uml.lodz.pl, www.se.pl

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułOsoby niepełnosprawne
Następny artykułSzpitale