Porady prawne

887
Siedziba Urzędu Gminy w Pilchowicach

Od 16.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zawieszone zostało udzielanie porad prawnych i obywatelskich osobiście.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,
o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Powiat Gliwicki informuje, że w okresie od 16.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zostanie zawieszone udzielanie porad prawnych i obywatelskich osobiście
w punktach mieszczących się w:

 • Gminie Knurów przy ul. Szpitalnej 29 (ZSZ nr 2),
 • Gminie Pyskowice przy ul. Strzelców Bytomskich 3 (Urząd Miasta Pyskowice),
 • Gminie Sośnicowice, Szprynek 1 (MOPS),
 • Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26 (Urząd Gminy),
 • Gminie Wielowieś, ul. Główna 1 (Urząd Gminy).

Udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie  nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków  porozumiewania się na odległość na wniosek beneficjenta.

Oświadczenie o udzielenie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość będzie zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce nieodpłatna pomoc prawna oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Oświadczenie należy przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl lub faxem pod numer 32 338 37 03,
a następnie należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PILCHOWICE:

 • Porady świadczy radca prawny w Urzędzie Gminy Pilchowice w czwartki od 15:00 do 17:00 z wyjątkiem dni, w które odbywa się sesja Rady Gminy Pilchowice

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

2 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Gliwickiego rozpoczęły działalność 3 punkty nieodpłatnych porad prawnych:

 • w Knurowie przy ul. Szpitalna 8,
 • w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3,
 • w Wielowsi przy ul. Głównej 1, punkty prowadzony przez Fundację Rozwoju Lokalnego,

oraz dwa punkty nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzone przez Fundację Honeste Vivere z Warszawy:

 • w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26, 
 • w Sośnicowicach przy ul. Szprynek 1, 

Z nieodpłatnych porady prawnych może skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 • do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie,
  że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej po wcześniejszy umówieniu się na konsultację pod numerem telefonu
  32 338 37 29 lub mailowo
  npp@starostwo.gliwice.pl.

Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.

 • Porady obywatelskie obejmują rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej po wcześniejszy umówieniu się na poradę pod numerem telefonu 32 338 37 29 lub mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.

Osoba korzystająca z porad obywatelskich jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich.

 

Natomiast osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba uprawniona zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej usługi powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:

 • pocztą elektroniczną na adres: npp@starostwo.gliwice.pl lub
 • telefonicznie pod numer: 32 338 37 29
 • faksem pod numer: 32 338 37 03

Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA