Porady prawne

2789

KOMUNIKAT WS. DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Powiat Gliwicki informuje, że porady prawne oraz porady obywatelskie udzielane osobiście przez radców prawnych, adwokatów oraz doradców obywatelskich w punktach mieszczących się w:

 • Gminie Gierałtowice przy ul. Powstańców Śląskich 1
 • Gminie Pyskowice przy ul. Strzelców Bytomskich 3 (Urząd Miasta Pyskowice),
 • Gminie Sośnicowice, Szprynek 1 (OPS),
 • Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26 (Urząd Gminy),
 • Gminie Wielowieś, ul. Główna 1 (Urząd Gminy).

zostały zawieszone do odwołania.

UWAGA

Porady zdalne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.

Aby skorzystać z porady zdalnej i otrzymać informację o dostępnym terminie należy:

 • skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem telefonu 32 338 37 29,
  lub
 • przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl zdjęcie lub skan formularza – zamówienie porady na odległość.

Poniżej formularz – zamówienie porady na odległość.
– do pobrania w formacie Word
– do pobrania w formacie PDF

Po przekazaniu zamówienia porady do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć ustnie przez telefon (numer telefonu 32 338 37 29).


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.


Porady prawne, porady obywatelskie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą”) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Ponadto dodatkowo bezpłatne porady prawne są oferowane w ramach zorganizowanej przez Rzecznika małych i średnich przedsiębiorców akcji #RatujBiznes.

Jest to akcja informacyjno-organizacyjna, w której Rzecznik informuje przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych.

Na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl w zakładce #RatujBiznes, udostępniona jest lista kancelarii prawnych i podatkowych, które nieodpłatnie pomagają mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski w powyższym zakresie.


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PILCHOWICE:

 • Porady świadczy radca prawny w Urzędzie Gminy Pilchowice w czwartki od 15:00 do 17:00 z wyjątkiem dni, w które odbywa się sesja Rady Gminy Pilchowice

 

Natomiast osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba uprawniona zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej usługi powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:

 • pocztą elektroniczną na adres: npp@starostwo.gliwice.pl lub
 • telefonicznie pod numer: 32 338 37 29
 • faksem pod numer: 32 338 37 03

Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego