Karta PSZOK

1335

Urząd Gminy Pilchowice informuje o wdrożeniu elektronicznej ewidencji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK, który zlokalizowany jest w Knurowie przy ul. Szybowej 44.

Wprowadziliśmy kartę dla mieszkańców Gminy Pilchowice, uprawniająca właściciela nieruchomości zamieszkałej do korzystania z PSZOK-a. To rozwiązanie usprawni korzystanie  z Punktu poprzez weryfikację osób do tego uprawnionych, jak również pod kątem ilości oddawanych odpadów.

Kartę może otrzymać:

  • właściciel nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, który złożył deklarację
    o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • właściciel lokalu w zabudowie wielorodzinnej – po przedstawieniu zaświadczenia od zarządcy nieruchomości potwierdzającego zamieszkiwanie w danym lokalu i objęciu lokalu opłatą.

Indywidualna karta jest przypisana do danej nieruchomości (w przypadku domów jednorodzinnych) lub mieszkania (w zabudowie wielorodzinnej).

Oddający odpady nie muszą przy każdej wizycie wypełniać papierowego potwierdzenia przekazania odpadu, lecz muszą okazać kartę PSZOK.

Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Karty PSZOK można odebrać w pokoju nr 11 (I piętro) Urzędu Gminy w Pilchowicach w Referacie Ochrony Środowiska.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska (nr. tel. 32 332 71 57).

Od 12 stycznia 2024r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmie odpadów bez okazania karty PSZOK.

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska (nr. tel. 32 332 71 57).