Domowe warsztaty rękodzielnicze

610

Informacja

Uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 13.10.2020 r. (Nr L.dz. 8259) złożonej przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

Data umieszczenia: 16.10.2020 r.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
Rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
Tytuł zadania publicznego: Domowe warsztaty rękodzielnicze
Termin realizacji zadania: 10.11.2020 r. – 31.12.2020 r.
Wysokość dofinansowania: 4.500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 23.10.2020 r.

Załącznik: SPP- domowe warsztaty rękodzielnicze -19a