Dokumenty niezbędne do wniosku o płatność

1282

Projekt Grantowy – Poprawa jakości powietrza

Przypominamy, że do 3 dni po zakończeniu realizacji inwestycji objętej Projektem należy zawiadomić Operatora o gotowości instalacji do odbioru na adres e-mail: bokpilchowice@gmail.com lub pod numerem telefonu 502 536 075.

Natomiast do 7 dni od pozytywnego odbioru instalacji należy złożyć wniosek o płatność.

Dokumenty stanowiące załącznik do wniosku o płatność wskazane są w umowie o powierzeniu grantu w §7 i stanowią:

  • dowód księgowy – faktury/rachunki  potwierdzające zakup/montaż fabrycznie nowych urządzeń składających się na kompletną instalację OZE.
  • dokument potwierdzający dokonanie zapłaty dowodu księgowego (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy).
  • kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Operatora. Kosztorys nie jest wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje, jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego).
  • dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła, w przypadku wymiany źródła ciepła.
  • protokół odbioru instalacji podpisany przez Wykonawcę, Grantobiorcę, Operatora Projektu i Inspektora nadzoru, potwierdzający zakończenie oraz prawidłową realizację inwestycji.
  • umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą instalacji OZE wraz z ewentualnymi aneksami.
  • zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji fotowoltaicznej  wykonane przez Wykonawcę instalacji OZE lub Grantobiorcę.
  • oryginał oświadczenia podpisanego przez Grantobiorcę stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,
  • potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia instalacji na kwotę nie niższą niż kwota uzyskanego grantu, w standardzie „od wszystkich ryzyk”.

Wniosek o płatność

Oświadczenie grantobiorcy