Działania antysmogowe

2622

1 stycznia 2019 r. powołany został pełnomocnik Wójta Gminy Pilchowice do spraw czystego powietrza. Do pełnienia tej funkcji została wyznaczona Gabriela Frystacka, która kieruje zespołem specjalistów odpowiedzialnych za walkę ze smogiem.

Gabriela Frystacka
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
tel. 32 332 71 57
kierownik.os@pilchowice.pl

W Urzędzie Gminy będzie można uzyskać pełną informację na temat poziomu i warunków dofinansowania na wymianę „kopciuchów”, będzie można także liczyć na fachową pomoc w przebrnięciu przez wszelkie formalności. Opracowana zostanie także kampania informacyjno-edukacyjna, która pomoże zrozumieć, jak szkodliwy jest smog i w jaki sposób można z nim walczyć.

W najbliższym czasie – przy przekazywaniu przez sołtysów informacji o wysokości podatku od nieruchomości – planujemy zebranie informacji o liczbie i typach pieców, które wykorzystywane są przez Państwa. Informacje te posłużą do oszacowania, ile kotłów będzie podlegać wymianie zgodnie z wymogami „uchwały antysmogowej”. Potrzebne informacje to między innymi: rodzaj zainstalowanego źródła ciepła – piec węglowy, niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem, kocioł na biomasę, kocioł na drewno, kominek, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, odnawialne źródło energii, a także rok produkcji kotła/pieca na paliwo stałe: powyżej 10 lat, od 5 do 10 lat, mniej niż 5 lat. Stosowna ankieta znajdzie się również na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Na terenie Gminy Pilchowice prowadzone są kontrole w zakresie:

  • sprawdzenia rodzaju spalanych substancji w celach grzewczych,
  • kontroli pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych przez Wójta Gminy Pilchowice pracowników Urzędu Gminy posiadających w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

W trakcie kontroli są pobierane próbki popiołu z paleniska lub popielnika pieca. Następnie zabezpieczona próbka popiołu zostaje przekazana do laboratorium celem ustalenia, czy znajdują się w niej substancje niedozwolone (odpady) wskazujące na termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji (odpadów).

Na terenie Gminy Pilchowice realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji w ramach, którego mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła węglowe retortowe/tłokowe, gazowe, olejowe. Wysokość jednostkowego dofinansowania wynosi 50 % jednakże nie więcej niż 6 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane stanowią:

  • demontaż starego źródła ciepła,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
  • zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/czwór – drożny, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.

Obecnie realizowany jest VII etap PONE (termin realizacji od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) w ramach, którego przyjęto do realizacji wymianę 155 szt. (75 szt. w 2018 r., 80 szt. w 2019 r.) urządzeń kotłowych starej konstrukcji i niskiej sprawności na nowe urządzenia opalane paliwem stałym o wysokich sprawnościach, 5  klasy wg. kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, kocioł z automatycznym załadunkiem paliwa bez możliwości montażu dodatkowego rusztu.